Robusthedsanalyser

Uledningstilladelser og vurdering af vandløbets kapacitet (robusthedsanalyser)

Eksempel på en kapacitetsanalyse for Majbølleløbet på Lolland, hvor afstrømningen gradvist er øget

Der er i de seneste år blevet gennemført mange hydrauliske analyser i forbindelse med udledningstilladelser. Dette er bl.a. foranlediget af en række afgørelser fra klagenævnet i perioden fra 2015 og frem, hvor det fremgår, at tidligere praksis og retningslinjer i de statslige vandplaner ikke længere kan danne grundlag for udledningstilladelser. En neddrosling af udledningen, som svarer til medianmaksimum per reduceret opland, vil ifølge klagenævnet som udgangspunkt være tilstrækkeligt. En sådan reduktion vil i imidlertid ofte give anledning til, at der skal etableres uhensigtsmæssige store bassiner. Skal der tillades større afløbstal kræves en hydraulisk analyse af de vandløb, som påvirkes af udledningen. Her skal det dokumenteres, at vandløbenes hydrauliske kapacitet respekteres.

Vi har gennem en lang række vandløbsopgaver fået strømlinet vores procedure og modelværktøjer, hvilket sætter os i stand til at levere kapacitetsanalyser af en høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris.

Til sådanne analyser anvendes som udgangspunkt regulativmæssige dimensioner for vandløbene og stationære modelberegninger, hvor afstrømningen fra opladet gradvist øges. Resultaterne vises på kort, hvor oversvømmede områder svarende til de påtrykte afstrømningsrater vises. Yderligere, kan der efter aftale leveres GIS-lag med oversvømmelseskort, stationeringer, bundlinjefald, naturlig dybde mv. Analysen rapporteres i et notat med vores anbefaling til tilladelig afløbstal.

Den simple analyse, som beskrevet ovenfor, giver et konservativt (meget på den sikre side) billede af de oversvømmede områder. Hvis analysen giver anledning til uhensigtsmæssige store bassiner anbefaler vi at gå videre med mere detaljerede analyser. I den simple analyse tages vandløbets magasineringsevne ikke i regning, der tages ikke hensyn til at store dele af oplandet ikke forventes at blive bebygget, samt at høje afstrømninger fra bebyggede områder oftest ikke er samtidige med høje afstrømninger fra det naturlige opland. Vi kan med dynamiske modeller og statistiske analyser medtage sådanne forhold, hvilket som oftest giver anledning til et højere tilladelig afløbstal fra befæstede områder.

Det er kommunen, der er vandløbsmyndighed, og dermed skal godkende en ansøgning om udledningstilladelse. Der er blandt kommuner forskellige holdninger til hvilke krav der skal stilles til hydraulisk dokumentation for konsekvenser af en udledning. Derfor vil vi altid tidligt i processen rådføre os med kommunen for at sikre, at vores leverancer stemmer overens med kommunens forventninger.

Ring og få en snak om muligheder i forhold til konkrete problemstillinger. Vi kommer også gerne forbi til en snak.