Eksempler på projekter


Robusthedsanalyse for Æskemose Å

Sorø kommune har bedt HydroInform om en vurdering af den hydrauliske kapacitet for Æskemose Å. Vurderingen skal anvendes i forbindelse med tilladelse til udledning til Æskemose Å, herunder regnvandsudledning fra Nyrup. Vores stationære vandløbsmodel Hymod blev anvendt til de hydrauliske analyser og generering af oversvømmelseskort og kort over områder med problematiske dræn. Med baggrund i disse kort kunne HydroInform give et kvalificeret bud på et hensigtsmæssigt afløbstal for bassinudledning fra Nyrup.


Helhedsplan for Majbølleløbet

Lodsejere med landbrugsområder omkring Majbølleløbet på Lolland har oplevet tiltagende problemer med dræningsforholdene. På foranledning af Guldborgsund Kommune har HydroInform opstillet en hydraulisk model og gennemført scenarieberegninger med henblik på at skabe en fælles forståelse mellem kommune og lodsejere i forhold årsager og effekt at forskellige mulige tiltag.

Læs mere …


Styr på overløbsdata for Hørsholm Vand

For Hørsholm Vand har vi udviklet denne side, der viser overløb fra kloak-nettet til Øresund: http://hydroinform.dk/HorsholmVand.html
Vores system henter data ud af deres SRO-anlæg (IGSS) og præsenterer dem i et brugervenligt format. Derudover sendes data til DHI, så de kan benyttes i Badevandsudsigten, og der sendes advarsler til kommunen, så snart der sker overløb.


Målesystem for Usserød Å

I samarbejde med Aquasense har vi opsat et online målesystem for Usserød Å. Der er installeret 7 vandføringsmålere og 6 vandstandsmålere. Aquasense har stået for den fysiske installation, mens vi har stået for datahåndteringen og visualiseringen.
Siden kan ses her: http://hydroinform.dk/UsseroedIntern.html


Kramnitse pumpestation
Rådgivning af pumpelaget for Kramnitse pumpestation med hydrauliske konsekvensanalyser af scenarier for uddybning af hovedkanalen.


Rødby Fjord modellen

HydroInform og LNH-Water opstiller en integreret hydrologisk og hydraulisk model for Rødby Fjord oplandet.

Læs mere …


Maglemoserenden
I efteråret 2010 oplevede lodsejer oversvømmelser af landbrugsarealer ved Maglemoserenden og tab af landbrugsafgrøder. I forbindelse  tvist om overholdelse af regulativet bidrog HydroInform med hydrauliske analyser.


Flakvad Rende
Beboerne ved Flakvad rende i Hørsholm oplevede i 2010 oversvømmelse med store materielle skader. HydroInform lavede hydraulisk analyser og forslag til forbedringer
Læs mere…


Model  for Stenkildebækken
Model til hydrauliske konsekvensberegninger for udpumpning af drænvand ved Bregentved Gods.


Sengeløse og Vasby moser
Hydrologisk vurdering af overfladevands- og grundvandsforhold ved Sengeløse og Vasby moser

Læs mere…


OpenMI & WISKI
HydroInform assisterede Kisters i Tyskland med at gøre den det hydrologiske databasesystem WISKI kompatibelt til OpenMI standarden.
Læs mere…


HydroNet
IT-system til kortlægning af udveksling mellem grundvand og overfladevand vha. integreret analyse og modellering for Miljøstyrelsen
Læs mere …


Søborg Kanal
Dynamisk konsekvensanalyse for tilledning af regnvand fra bebyggede områder, ved anvendelse af Mike 11 modellen.

Læs mere…