Helhedsplan for Majbølleløbet

Lodsejere med landbrugsområder omkring Majbølleløbet på Lolland har oplevet tiltagende problemer med dræningsforholdene. På foranledning af Guldborgsund Kommune har HydroInform opstillet en hydraulisk model og gennemført scenarieberegninger med henblik på at skabe en fælles forståelse mellem kommune og lodsejere i forhold årsager og effekt at forskellige mulige tiltag.

I samråd mellem Guldborgsund Kommune og HydroInform blev der udvalgt en række scenarier, som blev analyseret i forhold til området dræningsforhold. Disse scenarier indeholdt også scenarier for forhold, som områdets lodsejere havde en forventning om ville være afgørende i forhold til dræningsforholdene.

Der blev gennemført model beregninger for reference situation med regulativmæssig vandløbsgeometri, udledning af regnvand fra motorvejen, fjernelse af tærskel i vandløbsbunden, udretning af bundprofil for del-strækning, etablering af dobbeltprofil, sænkning af udpumpningskoten, samt en mere gennemgribende ændring af vandløbsgeometrien.

For landbrugsområdet er det relevant at se på hvilke drændybder der kan opnås og ikke kun på direkte oversvømmede områder. Der blev derfor, for alle scenarier laver kort over mulige drændybder. Disse kort blev udarbejdet ud fra de beregnede vandstande i vandløbene, områdets topografi, samt et estimeret fald på drænrørene. Der blev afholdt møde med områdets lodsejere og Guldborgsund Kommune, hvor HydroInform gennemgik resultaterne og vi fik en snak om områdets hydrologi og hvilke forhold der har størst betydning for dræningsforholdene.

Figur 1: Beregnede mulige drændybder for maksimum median afstrømning om vinteren. Kortet til venstre viser drændybder for den opmålte vandløbsgeometri og kortet til højre viser drændybder, hvor vandløbets geometri er ændret.